Amacımız


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Amaçları

Halk sağlığı bilimi, toplumun sağlık düzeyinin her yönden korunması, geliştirilmesi, hastalıklara karşı erken tanı, sağaltım, esenlendirme olanaklarının sağlanması ve insanların yaşam sürelerinin uzatılması hedefleri için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları öğreten bir bilim dalıdır.

Bu amaçla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesi, sağlığı bozan etmenlerin açığa çıkarılması, bu etmenlerle mücadele yöntemlerinin saptanması, toplum sağlığı için gerekli sağlık politikalarının oluşturulması ve bu ilkelerin uygulanması için çaba harcamaktadır. Amacımız yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde “koruyuculuk ilkesi”ni öne çıkaran, eşit, ulaşılabilir ve kapsayıcı sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayarak toplum sağlığını geliştirmektir.

Anabilim dalımız halk sağlığı bakış açısının yerleştirilmesi amacıyla mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimini sürdürmektedir. Mezuniyet öncesi eğitim sürecinde misyonumuz sağlığa toplumsal açıdan bakabilen, toplumun sağlık sorunlarını belirleme ve çözme becerisini kazanmış hekim ve hekim dışı sağlık çalışanı yetiştirme sürecine katkıda bulunmaktır. Mezuniyet sonrası dönemde ise anabilim dalımızda hem yüksek lisans ve doktora, hem de uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi (iş ve meslek hastalıkları ve epidemiyoloji) verilmektedir.

Mezuniyet sonrası eğitim sürecindeki misyonumuz ise;

 • Sağlık hizmetlerinin toplumsal bir bakış açısıyla planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi becerilerine sahip insan gücü (PhD, yüksek lisans, uzman, yan dal uzmanı) yetiştirmek
 • Halk sağlığı ve iş sağlığı alanında akademik insan gücü yetiştirmek
 • Toplum sağlığını geliştirmeye yönelik araştırmalar yapmak
 • Sağlık hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, politika belirlenmesi ve değerlendirilmesinde danışmanlık yapmaktır.

 

Hedeflerimiz

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD HEDEFLER (2019)

1.Tıpta Uzmanlık Eğitimiyle İlgili Hedefler:

 1. Klinik rotasyonlar: Halk sağlığı açısından gerekli klinik yetkinlikleri elde edebilmek için gereken bilgi ve becerinin rotasyon yapılan kliniklerde dikkate alınmasının sağlanması
 2. Saha eğitiminin (Müdürlük ve TSM rotasyonları) standartlarının belirli olmasının sağlanması.
 3. İl Sağlık Müdürlüğüyle ortak çalışma protokolü yapılması
 4. Asistanların uluslararası projelere katılımı ve yurt dışı eğitim olanağının artırılması

2.İnsangücü Sorunlarıyla İlgili Hedefler:

Öğretim Üyesi eksikliğinin Giderilmesi: 3 Doktor Öğretim Üyesi eksikliğinin giderilmesi

(Öğretim üyesi olmayan alanlarımız: Çevre Sağlığı, Bulaşıcı hastalıklar, Beslenme)

3.Mezuniyet Sonrası Eğitimle İlgili Hedefler:

 1. Epidemiyoloji ve iş sağlığı alanlarında yüksek lisans eğitiminin başlatılması
 2. On-line eğitimlerin, webinarların geliştirilmesi
 3. Öğrenciler ağırlıklı olarak tıp doktorluğu dışından oluşmaktadır. Tıp doktorlarının ilgisini çekecek programlar/projeler hazırlanması

4.Sunulan Hizmetlerle İlgili Hedefler:

 1. Sigara Bırakma Polikliniğine ait sorunların çözülmesi: Reçete, konsültasyon, tetkik, izlem, eğitim
 2. Araştırma danışmanlığı uygulamalarının standart bir iş akışına kavuşturulması

5.Akademik Performansla İlgili Hedefler:

 1. Öğretim üyelerinin yazdığı kitap sayısının artırılması
 2. YL&PhD Tezlerinden ve asistanların tezlerinden yapılan yayınlardaki eksikliğin giderilmesi
 3. Uluslararası projelere katılım eksikliğinin giderilmesi

6.Disiplinler ve Sektörler Arası İşbirliğiyle İlgili Hedefler:

 1. Diğer disiplinlerle ve halk sağlığı anabilim dallarıyla yetersiz ilişkinin giderilmesi
 2. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğüyle işbirliği eksikliğinin giderilmesi

7.Sosyal Sorunlarla İlgili Hedefler:

 1. Asistanların uzmanlık hayatına ilişkin kaygılarının yeterince paylaşılması
 2. Mezunlarla iletişim eksikliğinin giderilmesi
 3. Web sayfasının yetersizliğinin giderilmesi