Okuma Önerileri


Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitimi İçin Önerilen Kitaplar

Prof. Dr. Bülent KILIÇ (Temmuz 2016)

SAĞLIK POLİTİKASI:

 1. Bardach E. Patashnik E. Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving Fifth ed. CQ Press, USA 2016.
 2. Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Policy. McGraw-Hill, Open Univ Press, 2012.
 3. Blank RH, Burau V. Comparative Health Policy. Palgrave Macmillan, 2010.
 4. Birkland TA. An Introduction to the Policy Process. 3rd ed. ME Sharpe Inc, 2005.
 5. Walt G. Health Policy.  WUP, Zed Books, 1998.
 6. McKee M, MacLehose L, Nolte E (eds). Health Policy and European Union Enlargement. European Observatory on Health Systems and Policies Series, Open University Press, 2004.
 7. Saltman R, Busse R, Mossialos E (eds). Regulating Entrepreneurial Behaviour in European Health Care Systems. European Observatory on Health Systems and Policies Series, Open University Press, 2002.
 8. Ritsatakis A, Barnes R, Dekker E et all (eds). Exploring Health Policy Development in Europe. WHO regional publications, European series, No:86, 2000.
 9. Roemer MI, “National Health Systems of the World” vol 1:The Countries, Oxford Univ.Press, NY, USA, 1991.
 10. Roemer MI,  “National Health Systems of the World” vol 2:The Issues, Oxford Univ. Press, NY, USA, 1993.
 11. Keyder Ç ve ark (eds). Avrupa’da  ve Türkiye’de Sağlık Politikaları, İletişim yay. 2007.
 12. Belek İ. Sağlıkta Dönüşüm. Yazılama yayınları No:52. 2012, İstanbul.
 13. Belek İ. Avrupa Sağlık Reformları. Yazılama yayınları No:90. 2014, İstanbul.
 14. Belek İ. Sağlığın Politik Ekonomisi. Yazılama yayınları No:24. 3. Baskı, 2009, İstanbul.
 15. Öztek Z. “Söyleşilerle Sosyalleştirme Yasasının Öyküsü” TTB Yay., 015/01,2001, Ankara.

 

SAĞLIK YÖNETİMİ:

 1. Goodwin N, Gruen R, Iles V. Managing Health Services. Open University Press, USA, 2010.
 2. Shortell and Kaluzny’s Healthcare Management: Organization Design and Behavior NY, USA,2012
 3. Heller R, Hindle T. Essential Manager’s Manual. DK Pub, NY, USA, 1998.
 4. Pell AR. Managing People. Alpha Books, 2nd ed. NY,  USA, 1999.
 5. DuBrin AJ. Leadership. NY, USA, 2010.
 6. Gofin J, Gofin R, Neumark Y. The Process of Community Oriented Primary Care an Overview. Hebrew University, June 1999.
 7. Dever GEA. Managerial Epidemiology. Jones and Bartlett Pub. MA, USA, 2006.
 8. Ergun T. Kamu Yönetimi, Kuram, Siyasa, Uygulama. TODAİE yayınları, Ankara, 2015.
 9. Eren, N. Sağlık Yönetimine Giriş. Somgür Yayıncılık, Ankara, 2000.
 10. Drucker P. Yönetim. JA Maciariello. Çev:İ. Gülfidan. Optimist Yay, Peter Drucker 100. Yıl Kitaplığı,  İstanbul, 2012. 
 11. Öztek Z. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Sağlık Ocağı Yönetimi. Palme Yay, Ankara, 2004.
 12. Öztek, Z. Sağlık Hizmetleri Planlamasının Temel İlke ve Teknikleri. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1996.
 13. Fişek K. Yönetim.  Paragraf Yayınevi, Ankara, 2005.
 14. Kartoğlu, Ü. Toplumu Tanıma ve İletişim. TTB yay. Ankara, 1992.
 15. Güler BA, Karahanoğulları O, Karasu K, Ömürgönülşen U, Akın Ö, Tellal E, Keskin NE, Çınar T, Esen S, Kutlu MN. Kamu Yönetimi Ülke Örnekleri. 3.Baskı, İmge Yay., Ankara, 2013.
 16. Pala K (ed). Birinci basamakta kamu sağlık yönetimi el kitabı. Palme Yay, Ankara, 2015.
 17. Dirican R. Nusret Fişek’in kitaplaşmamış yazıları:Sağlık Yönetimi. TTB yay. Ankara, 1997.

 

 MEDİKAL ANTROPOLOJİ-SOSYOLOJİ:

 1. Gabe J, Monaghan LF. Key Concepts in Medical Sociology. SAGE pub. California, USA, 2013.
 2. Pool R, Geissler W. Medical Anthropology. Open University Press, USA, 2005.
 3. Bradby H. Medical Sociology:An introduction. SAGE pub. CA, USA, 2009.
 4. Hahn R, Inhorn MC.  Anthropology and Public Health. 2nd ed. Oxford Univ. Press, NY, USA, 2009.
 5. Singer M, Baer H.  Introducing Medical Anthropology. 2nd ed. AltaMira Press, USA, 2012.
 6. Wilkinson R, Marmot M.  Social Determinants of Health: The Solid Facts, 2006.
 7. Dennis R (ed).  Social Determinants of Health.  3th ed. Canadian Scholars Press Inc, 2016.
 8. Oakes JM, Kaufman JS. Methods in social epidemiology. Jossey-Bass Press, CA, USA, 2006.
 9. Kümbetoğlu B. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma (Temel bir Araştırma Yöntemleri kaynağı). Bağlam Yayıncılık,2005
 10. Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü (editörler Nalçacı, Hamzaoğlu, Özalp), Nazım Kitaplığı Yayınları,  No:34, İstanbul, 2006.