Yan Dal Uzmanlığı ve YDUS


Yan Dal Uzmanlık Eğitimi’ni alabilmek için adayların Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na katılmaları gerekmektedir. YDUS yılda bir kez yapılmaktadır.

 

 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) başvurabilmek için adayların uzman olma şartı kaldırılmıştır ancak tercih yaparken sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmaları şarttır.

 

YDUS ile Yan Dal Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra kurum ve dal değişikliği için yeniden yan dal uzmanlık giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülecektir.

 

YDUS’ta yabancı dil zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

Sınava başvuru şartları:

              MADDE 9 – (1) Yan dal giriş sınavına başvuracaklarda;    

 

              a) Türkiye’de tıp doktorluğu mesleğini yapmaya yetkili olmak,     

              b) Sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmak,     

              c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,    

              ç) Devlet memurluğundan ve kamu görevinden çıkarma cezası almamış olmak,     

              d) Devlet memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesine göre atanmasına engel hali bulunmamak,   

              e) İlgili yan dalda yapacağı eğitimle ilgili sağlık engeli bulunmamak,

           şartları aranır.      

Yabancı uyruklular;

a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,

b) Sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda, Türkiye’de uzman unvanını almış olması veya yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin denkliğinin kabul edilmiş olması,

c) Türkiye’de yan dal uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,

ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,

d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,

e) YDUS’ta ilgili alana yerleştirilmiş olunması,

  kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.

(3) Uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, ikili antlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık öğrenciliği kadrolarının en çok % 10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.

(4) Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenler kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimine devam eder.


Yan Dal Uzmanlığı Ders Programı